Všeobecné podmínky účasti

Všeobecné podmínky účasti

I. Obecné informace

 

1. Pořadatelé: TOPiProfesional, Lukáš Vegricht, IČO 63856131, Seifertova 1442, 277 11 Neratovice a Argus CZ, s.r.o., IČ 25274279, se sídlem Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno.

 

II. Přihláška a přidělování ploch

 

1. Základní podmínkou účasti na výstavě Papírenské kontrakty pořádané v termínu 5.4.2016 v Clarion Congress Hotel Prague (dále jen „výstava“) je doručení řádně vyplněné „Závazné přihlášky pro vystavující firmy“ společnosti Argus CZ, s.r.o., a to buďto písemné, faxem či e-mailem, na kontaktní údaje uvedené v čl. l.X. téchto Všeobecných podmínek účasti. Každá přihláška musí být opatřena razítkem vystavovatele a podpisem osoby, jež je oprávněna za vystavovatele jednat.

Odesláním přihlášky vystavovatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami účasti. Přihlašovat se na výstavu je možné do 4.3.2016.

 

2. Po obdržení přihlášky dle čl. II.1 zašle pořadatel vystavovateli písemné potvrzení přihlášky. Případné požadavky na umístění a rozsah výstavní plochy ze strany vystavovatele nejsou pro pořadatele závazné; o skutečném umístění výstavních ploch jednotlivých vystavovatelů rozhoduje vystavovatel na základě organizačních podmínek výstavy. O umístění přidělené výstavní plochy bude vystavovatel informován při převzetí výstavní plochy.

 

3. Výstavní plocha bude vystavovateli pro umístění exponátů zpřístupněna 4.4.2016 v čase od 17.00 do 20.00 hod a 5.4.2016 od 7,00 do 9,00. Podmínkou pro zpřístupnění výstavní plochy je zaplacení vystavovatelského poplatku.

 

4. Zrušení účasti na výstavě je možné pouze písemnou formou.

 

III. Vystavovatelský poplatek

 

1. Vystavovatelský poplatek zahrnuje:

 

a) nájemné za přidělenou výstavní plochu v přiděleném rozsahu,
b) zobrazení loga a charakteristiky vystavovatele na internetových stránkách http://www.papirenske-kontrakty.cz v sekci „Vystavovatelé“, pokud vystavovatel poskytne pořadatelům logo a charakteristiku společnosti,
c) elektronickou pozvánku na výstavu určenou pro klienty vystavovatele,
d) možnost přihlásit jeden výrobek do soutěže o Nejlepší produkt jarních Papírenských kontraktů 2016,
e) 4 vstupenky na společenský večer výstavy konaný v restauračních prostorách hotelu Clarion Congress Hotel Prague 5.4.2016.

 

2. Výše vystavovatelského poplatku činí dle rozsahu požadované výstavní plochy:

a) stůl a štyři židle: 5.900,- Kč
b) dva stoly a osm židlí: 11.000,- Kč
c) tři stoly a dvanáct židlí: 15.000,- Kč

 

3. Vystavovatel není oprávněn přidělenou plochu dále pronajímat třetí osobě.

 

IV. Platební podmínky

 

1. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

 

2. Vystavovatelský poplatek je hrazen na základě faktury – daňového dokladu, který bude vystavovateli pořadatelem zaslán nejpozději do 10 dní od obdržení přihlášky. Splatnost vystavovatelského poplatku se řídí údajem uvedeným v této faktuře.

 

3. V případě, že vystavovatel zruší účast na výstavě dle čl. II.4, je povinen zaplatit storno poplatek, a to ve výši 50 % při zrušení účasti méně nežli 30 dní před zahájením výstavy, ve výši 100 % při zrušení účasti méně než 14 dní před zahájením výstavy.

 

V. Bezpečnost a pojištění

 

1. Pro vystavovatele jsou závazné „Všeobecné podmínky účasti“, pokyny v „Závazné přihlášce k účasti“ a souvisejících materiálech, bezpečnostní a protipožární předpisy a příslušné právní normy platné v České republice.

 

2. Pořadatel neodpovídá na výstavě za ztrátu nebo jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánku, zboží, obalů, balícího materiálu, odložené věci na stánku, bez ohledu na to, zda se výše uvedené stalo při montáži, demontáži či v průběhu výstavy.

 

3. Pojištění si vystavovatel sjednává na vlastní účet.

 

VI. Realizace expozic a prezentace vystavovatele

 

1. Vystavovatel je povinen po skončení výstavy předat přidělenou výstavní plochu ve stavu, v jakém ji převzal. V případě poškození či znečištění výstavní plochy či jiného majetku pořadatelů, vlastníka objektu či třetích osob, je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.

 

2. Vystavovatel je povinen v rámci konání výstavy dodržovat organizační pokyny pořadatele a vlastníka objektu, a to zejména pokud se týká časového harmonogramu a bezpečnostních pravidel, jakož i dodržovat předpisy vydané vlastníkem objektu.

 

3. Vystavovatel je oprávněn prezentovat své výrobky a činnost pouze na ploše, která mu byla přidělena.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

1. Místo plnění vzájemných závazků vystavovatele a pořadatele je místo konání výstavy.

 

2. Vystavovatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení souvisejících s jeho účastí na výstavě a uděluje pořadateli souhlas s pořízením zvukových a obrazových záznamů a s jejich zveřejněním a užitím v souvislosti s prezentací výstavy a to bez nároku na odměnu. Vystavovatel uděluje souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů získaných pořadatelem od vystavovatele za účelem řádného zajištění výstavy.

 

3. Vystavovatel je v rámci konání výstavy povinen dodržovat právní předpisy České republiky. Především je oprávněn vystavovat pouze exponáty, jejichž autorských práv je vlastníkem, či k nimž je držitelem licence, a která neporušují lidská práva třetích osob.

 

4. Kontaktní údaje pořadatele jsou: doručovací adresa: adresa uvedená v čl. I.1 fax: 545 224 204 e-mail: kontrakty@argus-cz.cz

 

5. Veškeré změny a dodatky smluvního vztahu daného těmito podmínkami účasti lze učinit pouze písemně.

 

6. Dojde-li k tomu, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností („vyšší moc“) nemůže zahájit výstavu po celou dobu jejího trvání nebo nemůže zajistit konání výstavy ve sjednaném místě, informuje o tom okamžitě vystavovatele. Vystavovateli tím nevzniká nárok na náhradu vzniklých škod. Pořadatel je oprávněn zadržet přiměřenou část plateb vystavovatelem mezitím uhrazených. Změna místa nebo času konání nemá vliv na závazek vystavovatele plnit povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy.

 

7. Vztahy, které neupravují „Všeobecné podmínky účasti“, jakož i spory mezi organizátorem výstavy a vystavovatelem, se budou řešit podle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.