Soutěž - pravidla

Soutěž - pravidla


Společnost Argus CZ, s.r.o., IČ25274279 se sídlem Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno (dále jen „pořadatel“) vyhlašuje soutěž v rámci výstavy Papírenské kontrakty konané v termínu 05. dubna 2016 v Hotelu Clarion Congress Prague (dále jen „Papírenské kontrakty“) soutěž o Nejlepší produkt prezentovaný na jarních Papírenských kontraktech 2016 (dále jen „soutěž“).


I. Účast v soutěži


Účastníkem soutěže může být každý vystavovatel Papírenských kontraktů, který splní podmínky pro účast na Papírenských kontraktech (včetně zaplacení vystavovatelského poplatku) a včas podá přihlášku svého výrobku do soutěže. Do soutěže mohou být přihlášeny pouze výrobky, které budou prezentovány na Papírenských kontraktech, přičemž každý vystavovatel smí přihlásit pouze jeden výrobek. Přihlášeny mohou být i výrobky, které již byly oceněny na jiných výstavách nebo v jiných soutěžích.


II. Přihláška do soutěže


Přihlášku do soutěže je možno podat v rámci přihlášky na Papírenské kontrakty, kterou je možno zaslat písemně, faxem či e-mailovou poštou ve formě scanu pořadateli do 04.3.2016. Písemná přihláška se zasílá do sídla pořadatele, faxové spojení je 545 224 204, e-mailová adresa kontrakty@argus-cz.cz.
Součástí přihlášky musí být název, adresa sídla a IČ vystavovatele, telefonní číslo kontaktní osoby, název přihlašovaného výrobku. Dva vzorky přihlašovaného výrobku musí být prokazatelně odeslány nejpozději 24. 3. 2016 na adresu pořadatele. Zaslané vzorky se nevrací. Přihláška musí být vždy opatřena razítkem a podpisem odpovědného pracovníka.
Výrobky přihlášené do soutěže budou během Papírenských kontraktů zřetelně označeny a prezentovány.
 

III. Hodnocení přihlášených výrobků


Hodnocení přihlášených výrobků bude probíhat prostřednictvím anketních lístků, jež bude možno odevzdat po celou dobu konání Kontraktační výstavy do zapečetěného boxu umístěného v místě konání Papírenských kontraktů, a to konkrétně v předsálí kongresových prostor. Možnost hlasovat budou mít všichni vystavovatelé a návštěvníci Kontraktační výstavy. Otevření hlasovacího boxu a součet udělených hlasů budou provedeny za účasti třetí nezávislé osoby.


IV. Vyhlášení výsledků a ocenění


Výsledky soutěže budou oficiálně vyhlášeny v průběhu slavnostního spoločenského večeru Papírenských kontraktů konaném v restauraci hotelu Clarion Congress Prague, Freyova 33, Praha 9, ve úterý 5.4.2016. Výrobek, který v průběhu Papírenských kontraktů obdržel nejvíce hlasů, bude oceněn. V případě, že dojde k rovnosti hlasů, bude o výherci rozhodnuto losem.


V. Všeobecné podmínky


Přihlášením do soutěže vyjadřuje vystavovatel svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.
Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou. V případě, že výherce soutěže nebude přítomen při vyhlášení výsledků, bude kontaktován písemně nebo telefonicky a vyzván k převzetí výhry. V případě, že výhra nebude vyzvednuta do 30 dnů od vyhlášení, propadá pořadateli soutěže.
Vystavovatel smí do soutěže přihlašovat pouze výrobky, jejichž autorských práv je držitelem, popř. je oprávněn s nimi disponovat na základě licence, příp. jiného právního důvodu. V případě porušení této povinnosti může být daný výrobek ze soutěže vyloučen.

Pořadatel je oprávněn uveřejňovat ve sdělovacích prostředcích a svých propagačních materiálech jména či podobizny výherce, popř. zobrazení vítězného výrobku.